Home » Informatie » Over De Poort

Over De Poort

Voorkant van Praktijkschool de Poort

2e Sweelinckstraat 160

De Poort is een protestant christelijke school voor praktijkonderwijs. Zij valt onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van de Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden (SCOH). SCOH beheert 36 scholen voor basisonderwijs, scholen voor speciaal basisonderwijs, expertisecentra en een praktijkschool (De Poort). Deze scholen liggen in de gemeenten Den Haag, Rijswijk en Zoetermeer. De Poort valt tevens onder het Regionaal Samenwerkingsverband Zuid Holland West.

De Poort

  • In het eerste en tweede leerjaar worden basisvaardigheden aangeleerd. Deze vaardigheden hebben de leerlingen nodig om in de derde, vierde en vijfde klas optimaal te kunnen leren.
  • In het tweede en derde leerjaar lopen de leerlingen een maatschappelijke stage. De derde klassen hebben één dag in de week arbeidstraining.
  • In het vierde leerjaar gaan de leerlingen 2 dagen per week stage lopen en in de vijfde worden dat er 3. In enkele gevallen kan dit worden uitgebreid naar vier of zelfs 5 dagen stage in de week.

Praktijkonderwijs

Het praktijkonderwijs is bestemd voor leerlingen van 12 – 18 jaar met leermoeilijkheden en heeft als doel deze leerlingen toe te leiden naar de arbeidsmarkt door ze zodanig toe te rusten dat zij op zelfstandige wijze deel kunnen nemen aan de huidige en toekomstige samenleving. De invulling van het praktijkonderwijs is aangepast aan de lokale en regionale arbeidssituatie. Praktijkschool De Poort kijkt naar de kwaliteiten en helpt de leerlingen van daaruit naar een geschikte plaats op de arbeidsmarkt. Als een leerling aan een aantal vastgestelde eisen voldoet (voldoende voor Loopbaan & Burgerschap, taal- en rekenniveau op 1F/2F, aanwezigheid, stage-uren) bestaat er ook een mogelijkheid om een vervolgstudie (MBO niveau 1 of 2) te doen. De mogelijkheid tot doorleren staat onder grote druk van het Ministerie van OCW.

Toelating

Voor plaatsing op een praktijkschool zijn wettelijke criteria vastgesteld:

  • een IQ tussen 60-80
  • een leerachterstand van 3 jaar op twee van de vier leergebieden (begrijpend en technisch lezen, rekenen en spelling)

SOP – SchoolOndersteuningsProfiel

Voor toelating tot het praktijkonderwijs is toestemming vereist van de Regionale Verwijzings Commissie (RVC). Dit is een onafhankelijke commissie die bepaalt of een leerling voldoet aan de landelijk vastgestelde criteria (wet op het V.O. artikel 10g).

De scholen binnen het SWV Zuid Holland West hebben gezamenlijk afspraken gemaakt over het ondersteuningsaanbod van de scholen. Deze afspraken moeten ertoe leiden dat er voor elke leerling een passende school is, die de noodzakelijke ondersteuning kan bieden.

Bij die ondersteuning wordt een onderscheid gemaakt tussen basis-, extra en diepteondersteuning.

Meer informatie in het schoolondersteuningsprofiel [download]