20 Meest gestelde vragen

 • In de basisvorming (klas 1 en 2) worden de volgende vakken aangeboden:
  • Algemeen Vormende vakken (Nederlands, Rekenen, Cultuur & Maatschappij, Sociale Vaardigheidstraining, Wereldoriëntatie, Engels, Godsdienst)
  • Techniek, Koken, Media & Communicatie, Lichamelijke Opvoeding, Culturele en Kunstzinnige Vorming, Maatschappelijke Stage
  • Beroepsoriëntatie op de sectoren: Techniek, Horeca, Zorg & Dienstverlening, Verkoop & Retail.

 • Vanaf klas 3 gaan de leerlingen stage lopen.
  • Eerst intern (op school), daarna extern (buiten de school).

Onze leerlingen gaan of doorleren (MBO Entree of MBO niveau 2) of ze stromen uit naar een passende vorm van arbeid.

 • vrijwillige ouderbijdrage van 50 euro per schooljaar
 • €22,50 voor een stofjas in klas 1 (verplicht)
 • €15,- borg voor een locker (verplicht)

Als er een docent ziek is, wordt dit opgevangen door collega docenten. Leerlingen worden, in de onderbouw, nooit naar huis gestuurd. Als er meerdere docenten tegelijk ziek zijn, dan worden leerlingen van klas 4 en 5 in het uiterste geval (eerder) naar huis gestuurd. Dit komt minimaal voor.

Als ouders de leerling niet tijdig afmelden, wordt er naar ouders gebeld om te vragen waar de leerling is. Als een leerling veelvuldig ongeoorloofd afwezig is, wordt leerplicht ingeschakeld volgens ons verzuimprotocol. Bij langdurig ziekteverzuim kan de schoolarts worden ingeschakeld.

 • We hebben maandelijks naschoolse activiteiten. Deze zijn vrijwillig.
 • De kosten zijn maximaal €5,-.
 • Klas 1 en 2 gaan op schoolkamp aan het eind van het schooljaar, de kosten hiervan bedragen ongeveer €120,- .
 • Klas 3, 4 en 5 hebben ieder schooljaar een ander uitje (bv. dagje skiën, midweek Tsjechië, dag Euro Disney). Voor elke bestemming wordt een andere bijdrage gevraagd.
 • Elk leerjaar zijn er diverse gastlessen en toneelvoorstellingen op school. Ook gaan we met de klassen naar het Museon. Ieder leerjaar heeft een sportdag.

Wij horen bij (SCOH) Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden. Wij vieren de Christelijke feesten en verwachten dat alle leerlingen daaraan mee doen. We streven naar een respectvolle ontmoeting met andere culturen en geloofsrichtingen. Vanuit onze Christelijke identiteit werken wij vanuit de volgende kernwaarden: Betrouwbaar, Betrokken, Ontmoeten en Verbinden. Vanuit deze kernwaarden ontmoeten wij de andere culturen en geloven.

De leerlingen hoeven geen boeken mee te nemen. Alle leermiddelen zijn op school aanwezig.

Wij maken gebruik van Presentis als onderwijs management programma en als leerlingvolgsysteem.
Dit zal in de toekomst ook voor ouders toegankelijk worden.

In de regel blijven leerlingen niet zitten. Er kan in overleg met leerling en ouders besloten worden dat een leerling een (deel van het) jaar overdoet. Of dat er een bepaald traject versneld wordt doorlopen.

De leerlingen laten, d.m.v. door de school ontwikkelde toetsen zien, wat zij aan vaardigheden en kennis hebben geleerd. Dit geldt zowel voor de theorie als voor de praktijkvakken. Ieder jaar meten we door methode onafhankelijke toetsen (CITO en TOA) wat de vooruitgang van de leerlingen is op de diverse gebieden: begrijpend lezen, spelling, schrijven, luisteren en rekenen.

De leerlingen in de onderbouw krijgen 1 a 2 keer per week huiswerk. Vanaf klas 3 is huiswerk maatwerk.

Voor leerlingen die laten zien dat zij grote vooruitgang boeken en meer en moeilijkere lesstof aankunnen, bieden wij een Pro+ plan aan. De leerling krijgt dan naast het reguliere lesaanbod extra werk. Uiteraard is dit ook afhankelijk van de werkhouding en het gedrag van de leerling. Mocht dit dusdanig positief verlopen, dan onderzoeken we of een overplaatsing naar het VMBO wenselijk en haalbaar is. Wanneer dit niet het geval is, is er de mogelijkheid om in de bovenbouw het MBO Entree traject te volgen. De leerling stroomt dan uit met een MBO diploma, naast het Pro-diploma.

Er is veel extra begeleiding op school. De school heeft een zorgteam, dit team bespreekt wekelijks welke leerlingen er extra begeleiding nodig hebben en hoe deze ingezet wordt.
Als een leerling wordt aangemeld voor extra begeleiding krijgt het een vaste casemanager van school die de leerling begeleidt. Wanneer wij vanuit school niet de optimale begeleiding kunnen bieden, is het soms mogelijk om dit bij externe partijen in te kopen. Dit gaat dan via het Samenwerkingsverband Zuid Holland West.

Iedere klas heeft een mentor. Dit is voor de leerling en de ouders het 1e aanspreekpunt. Ouders en leerling krijgen ook het mailadres van de mentor. Vanaf klas 4 heeft de leerling naast een mentor ook een stagebegeleider. Deze is het 1e aanspreekpunt v.w.b. alles rondom stage. Wij hebben aan het begin van het jaar een informatieavond daarnaast is er twee keer per jaar een oudergesprek waarin de ontwikkeling van de leerling besproken wordt. Tegen het eind van het jaar is er ook een informatieavond over het volgende leerjaar. In klas 1 komt de mentor op huisbezoek. Daarnaast kan een ouder na schooltijd altijd contact opnemen met een docent via de telefoon of mail.

Als wij zaken willen bespreken met ouders bellen wij op en maken we, indien nodig, een afspraak. De vorderingen worden twee keer per jaar met de ouders en leerling besproken. Vorderingen worden weergegeven in een rapport en in het Persoonlijk OntwikkelingsPlan van de leerling.

De groepen bestaan uit maximaal 17 leerlingen. Een groot deel van de week wordt er lesgegeven in groepen van 8 of 9 leerlingen.

Wij hebben een pestprotocol waar we ons goed aan houden. Tevens hebben wij een anti pestcoördinator die zich inzet voor een school zonder pesten. Als er gepest wordt gaat de mentor in gesprek met de betreffende leerlingen en volgen er maatregelen. Ieder jaar doen we actief mee met de week tegen pesten. Het schoolgebouw en de nabije omgeving zijn voorzien van een uitgebreid camerasysteem.

Alle leerlingen hebben een vaste mentor. Deze geeft zoveel mogelijk de theorievakken aan de leerling en is de coach van de leerling. Met de mentor worden de ontwikkelingsdoelen besproken. Voor de praktijkvakken heeft de leerling voor ieder vak een andere docent. Voor klas 1 betekent dit dat een leerling met ongeveer 10 leerkrachten te maken heeft.

De leerlingen van de Poort hebben geen tussenuren.
De schooldagen zijn van 08.25-14.25 uur.