Inleiding

De Poort praktijkonderwijs is een protestant christelijke school voor praktisch voortgezet onderwijs. Zij valt onder de bestuurlijke verantwoording van de Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden (SCOH). SCOH bestuurt 37 scholen (zie website SCOH) in de regio’s Den Haag en Rijswijk. De Poort praktijkonderwijs valt onder het Samenwerkingsverband Zuid Holland West (SWVZHW) voor voortgezet onderwijs.

Team

Onze school heeft een actief en betrokken team. Het team bestaat voornamelijk uit bevoegde docenten. Dit zijn docenten voor Algemeen Vormend Onderwijs (AVO) en vakdocenten voor de praktijkvakken. Daarnaast worden de docenten in hun werk ondersteund door een maatschappelijk werker, een psycholoog/orthopedagoog en diverse (technisch) onderwijsassistenten, administratief medewerkers, een conciërge en een schoonmaker. De dagelijkse leiding is in handen van directeur mevrouw M. de Visser.

Alle klassen van de Poort hebben één of twee klassenmentoren. Deze docenten zijn het aanspreekpunt voor ouders en leerlingen. Zij geven de klas de verschillende theorievakken. Daarnaast voeren zij de coachingsgesprekken en onderhouden het contact met de ouders en andere externe betrokkenen. De maximale klasgrootte bij de Poort is 16 leerlingen. Tijdens praktijklessen wordt de klas doorgaans in tweeën verdeeld, waardoor de praktijkdocent meer persoonlijke aandacht heeft voor de leerlingen.

Leerlingenraad

De Poort heeft een actieve leerlingenraad. Deze bestaat uit leerlingen die namens hun klas allerlei zaken willen en durven bespreken. Op deze wijze wordt duidelijk wat er leeft bij leerlingen op onze school en kan daar actie op worden ondernomen.

Iedere klas kiest een eigen vertegenwoordiger in de leerlingenraad. Deze vergaderen 4 tot 5 keer per jaar over de punten die op dat moment in hun klas spelen. De leerlingenraad maakt vervolgens de besproken punten kenbaar aan de directie. Op deze wijze heeft de leerlingenraad er ondermeer voor gezorgd dat de aula beter wordt schoongehouden en dat er er afspraken zijn gemaakt waardoor ook de onderbouw gebruik kan maken van de voetbalkooi.

De Poort heeft een leerlingenraad omdat dit past bij actief burgerschap. Het vergroot immers de betrokkenheid van de leerlingen bij de school. Daarnaast zorgt de leerlingenraad dat de kwaliteit van onze schoolorganisatie wordt verbeterd. De leerlingenraad is een onderdeel van de medezeggenschapsraad en wordt begeleid door mevrouw C. Sikkel (docent lichamelijke opvoeding) en mevrouw M. de Visser.

Medezeggenschapsraad

De Poort heeft een medezeggenschapsraad (MR). Deze raad bestaat uit drie ouders en drie personeelsleden en vergadert vijf maal per jaar. Zij adviseert de directie bij alle belangrijke onderwerpen die de school aangaan. Onderwerpen die onder andere besproken worden zijn: onderwijsbeleid, inzet van medewerkers, beslissingen omtrent nieuwbouw en de begroting. De MR bevordert de betrokkenheid en inspraak van ouders en medewerkers bij de school. Dit is in het belang van het goed functioneren van de school.

Jaarlijks treedt een derde van de leden van de MR af, maar is dan herkiesbaar. Leden mogen maximaal zes jaar achtereen zitting hebben in de MR. Het medezeggenschapsreglement ligt voor elke belangstellende ter inzage op school. Op de Poort kennen we geen aparte ouderraad. De MR verenigt beide raden inéén.

De MR is per e-mail bereikbaar op mrpoort@scoh.nl

Huidige leden van de MR zijn:

  • mw. M. Hofland (ouder)
  • dhr. R. Fabie (docent)
  • dhr. M. Schijndel (docent)

Schoolprestaties

Wij zijn transparant over onze schoolprestaties. Daarom is de Poort praktijkonderwijs te vinden op Scholen op de kaart. Scholen op de kaart geeft een compleet beeld van alle scholen in Nederland. Je kunt op hun website eenvoudig scholen met elkaar vergelijken. Je vindt hier nuttige informatie over het onderwijs en resultaten van de verschillende scholen.

De informatie op Scholen op de kaart komt direct van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en de Inspectie van het Onderwijs. De scholen vertellen vervolgens hun eigen verhaal bij de cijfers en informatie die van de overheid komen. Scholen kunnen daarnaast extra informatie toevoegen over bijvoorbeeld de sfeer, de tevredenheid of het beleid.

Certificering

De Poort praktijkonderwijs is op verschillende gronden gecertificeerd, door de daarvoor bevoegde instanties.

Excellente School
Sinds 2022 heeft de Poort het predicaat Excellente School. Het predicaat Excellente School is een predicaat voor scholen met bijzondere kwaliteiten. In het juryrapport staat dat “De jury onder de indruk is van de wijze waarop de school opereert als lerende organisatie. Er zijn verscheidene Leer Werk Groepen (LWG), die elk in hun domein kennis ontwikkelen door experimenten en onderzoek. Het lukt de school om daadwerkelijk intrinsieke motivatie te realiseren. De teams zijn sterk onderling verbonden en zijn ook inhoudelijk doorslaggevend, men deelt veel ervaringen en expertise. De LWG-techniek heeft volgens de medewerkers het sterkste profiel en is daardoor voorgedragen als excellentieprofiel. De school heeft een geheel eigen programma voor techniek ontwikkeld waarin de leerling op maat een leerproces doormaakt.”

Veiligheid
De Poort mag zich sinds 4 maart 2014 een veilige school noemen. Dit certificaat wordt toegekend aan scholen die voldoen aan verschillende veiligheidseisen. Hierbij kun je denken aan: duidelijke schoolregels, aandacht voor de omgang met elkaar, lessen over (cyber)pesten, een anti-pestprotocol, een anti-pestcoördinator, een vertrouwenspersoon en een klachtenregeling.

Gezonde School
De Poort is sinds juli 2022 een gezonde school. Dit betekent dat de school veel aandacht besteed aan de gezondheid van de leerlingen en gezond gedrag bevorderd. Wij doen dit vooral op het gebied van seksualiteit en relaties.

Erkend leerbedrijf
De Poort is door het SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) erkend leerbedrijf. Bij ons kunnen leerlingen van een universiteit, een HBO- of een MBO-opleiding stage lopen. Voorwaarde is wel dat het werk op de Poort aansluit bij de theorie van de opleiding. We hebben verschillende docenten die stagiaires kunnen begeleiden.