Over De Poort

De Poort is een protestant christelijke school voor praktijkonderwijs. Zij valt onder de bestuurlijke verantwoording van de Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden (SCOH). SCOH bestuurt 38 scholen (zie website SCOH). Deze scholen liggen in de gemeenten Den haag en Rijswijk. De Poort valt onder het Samenwerkingsverband Zuid Holland West (SWVZHW) voor voortgezet onderwijs.


Het onderwijs:

  • Basisvorming: In het eerste en tweede leerjaar worden die kennis en vaardigheden aangeleerd die de basis vormen voor het lesprogramma in het 3e, 4e en 5e Er is naast de Praktijkvakken nog veel aandacht voor theoretische vakken. Er is nog mogelijkheid tot overstap naar het VMBO.
  • Middenbouw: In klas 3 worden de leerlingen via de Arbeidstraining en de vakken Horeca & Voeding of Fietstechniek (interne stagebedrijven), voorbereid op de stage in de bovenbouw. Daarnaast is er aandacht voor theoretische vakken, Beroepsoriëntatie en andere praktische vakken.
  • Bovenbouw: In klas 4 en 5 kan de leerling 2 leerprogramma’s volgen.
    • Richting doorleren: 3 dagen stage en aandacht voor de theorie. De entreeopleiding van het MBO kan intern worden gevolgd. Daarmee stroomt de leerling uit naar MBO niveau 2.
    • Richting arbeid: 3 of meer dagen stagen en minder aandacht voor de theorie.

De leerling verlaat de school met een diploma Praktijkonderwijs of een certificaat.

Praktijkonderwijs

Het praktijkonderwijs is bestemd voor leerlingen van 12 – 18 jaar die moeite hebben met theoretisch leren. Het doel van het praktijkonderwijs is deze leerlingen praktisch op te leiden en ze voor te bereiden op een zo zelfstandig mogelijk functioneren in de maatschappij. Dit doen we door aandacht te besteden aan de gebieden: Wonen, Werken, Vrijetijdsbesteding en doorleren via een MBO opleiding.

Op de Poort gaan we uit van wat de leerling al kan. We zoeken samen met de leerling naar zijn/haar talenten. De leerling is zoveel mogelijk eigenaar van zijn/haar onderwijstraject. Wij willen dat ze de Poort trots verlaten. Trots op wat ze kunnen en geleerd hebben.

Toelating

Voor plaatsing op een praktijkschool is een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) van het samenwerkingsverband nodig.

Voor het krijgen van zo’n TLV moet een leerling aan de volgende criteria voldoen:

  • Een IQ tussen de 55 en 80
  • Minimaal 2 leerachterstanden van 3 jaar of meer op twee van de vier leergebieden (Begrijpen lezen, technisch lezen, spelling en rekenen). 1 van de achterstanden moet op het gebied van begrijpend lezen of rekenen zijn.

SOP – SchoolOndersteuningsProfiel

De scholen binnen het SWV Zuid Holland West hebben gezamenlijk afspraken gemaakt over het ondersteuningsaanbod van de scholen. Deze afspraken moeten ertoe leiden dat er voor elke leerling een passende school is, die de noodzakelijke ondersteuning kan bieden.

Bij die ondersteuning wordt een onderscheid gemaakt tussen basis-, extra en diepteondersteuning.

Download SOP