Gedragsregels

Schoolregels

Gedragsregels en pedagogisch klimaat

Niet alle regels zijn te beschrijven. Uitgangspunt is dat elke leerling en elke leraar zich veilig moet voelen op school. Wederzijds respect, het zich houden aan regels, ruimte om te groeien en fouten te mogen maken is daarbij belangrijk. Leerlingen en personeelsleden behandelen elkaar met respect. Het verwelkomen en gedag zeggen maken hier onderdeel van uit.

terugkomdag 2017

Om het samen leuk en leefbaar te houden zijn er regels en afspraken nodig. Aan het begin van elk schooljaar bespreken we deze regels met de leerlingen.

De vijf regels die de school het meest belangrijk vindt zijn:

 1. Taalgebruik:
  Binnen de school en op het schoolplein wordt alleen Nederlands gesproken.
 2. Respect:
  Je gaat op een respectvolle manier om met elkaar, met elkaars spullen en met het gebouw.
 3. Rust:
  In de gangen en op het schoolplein lopen we rustig, blijven we van elkaar af en praten we op een rustige manier met elkaar.
 4. Spullen in orde:
  Je bent verantwoordelijk voor je eigen spullen die bij de les horen en je zorgt ervoor dat je die altijd bij je hebt. Waardevolle spullen bewaar je in je locker. School is niet verantwoordelijk voor deze eigendommen.
 5. Check:
  Controleer voordat je de klas binnenkomt of je telefoon en je MP3-speler uit staan, je kauwgom uit je mond is en of je pet af is.

Als er in de loop van het schooljaar aanleiding toe is kunnen de regels bijgesteld worden. Omdat het gevoel van veiligheid zeer belangrijk is accepteren we niet dat ouders of leerlingen inbreuk op deze regels maken.

In geval van agressie of geweld van leerlingen of ouders tegen leerlingen, personeelsleden of materiële zaken in de school hanteren wij daarom duidelijke regels:

 • Aangifte bij de politie wordt in overweging genomen.
 • Er wordt onderzocht of de leerling van school verwijderd moet worden of de ouder de toegang tot de school ontzegd moet worden.
 • Materiële schade zal worden verhaald.

Bij overtredingen bepaalt de leerkracht eventueel in overleg met de directie de strafmaat of maatregel. Zoals een beloning of compliment goed gedrag stimuleert, zo zijn soms maatregelen nodig als nablijven, werk maken, tijd inhalen, even uit de klas enz. om verkeerd gedrag te corrigeren.

Downloads

Schoolregels

Gedragsregels Sociale Media

Wij werken met de gedragsregels Sociale Media die opgesteld zijn door  ons bestuur. Deze gedragsregels zijn in te zien door onderstaand PDF document te downloaden.

Gedragsregels social media